Day 3 of 2020. So far it’s pretty similar to 2019.

So, um, now what?

Gordon McLean @gordonmclean